Get Adobe Flash player
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

O przedszkolu (2)

W związku z likwidacją Miejskiego Przedszkola nr2 im. J. Tuwima w Redzie ( Uchwała nr VII/92/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 kwietnia 2011r.) od 01 września dzieciom uczęszczającym do przedszkola zapewnia się kontynuację nauczania i wychowania w nowo powstałym przedszkolu niepublicznym. Proszę o zapoznanie się ze STATUTEM  Przedszkola Niepublicznego " Przy Parku" w Redzie, który będzie obowiązywał od 01 września 2011r.

STATUS PRZEDSZKOLA

Proszę jednocześnie rodziców/prawnych opiekunów podpisanie umów do końca czerwca 2011r.

dyr. Regina Klein


Koncepcja pracy przedszkola

 Koncepcja pracy

Niepublicznego Przedszkola
Przy Parku

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego
( Dz. U. Nr 168,poz.1324),
Statutu Przedszkola
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego .
Koncepcja została opracowana przez zespół nauczycieli oraz przy współpracy rodziców i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.09.2014 r.

 

KONCEPCJA PRACY JEST REALIZOWANA W OPARCIU O :


GŁÓWNE ZADANIA OPRACOWANE NA ROK 2015/2016
· Stymulowanie rozwoju dzieci w normie rozwojowej i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych zgodnie z ich potencjałem i możliwościami rozwojowymi

· Aktywizowanie różnorodnej działalności twórczej dzieci z uwzględnieniem ich możliwości, zainteresowań i uzdolnień
· Utrzymywanie wysokiego poziomu gotowości szkolnej dzieci
· Promowanie działań kształtujących aktywną postawę wobec najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego
· Upowszechnianie wiedzy o morzu oraz pielęgnowanie tradycji morskich
· Kształtowanie postaw proekologicznych
· Współpraca z rodzicami
· Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

WIZJA PRZEDSZKOLA


Nasze przedszkole stwarza warunki opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne, które zapewniają:
· integrację oddziaływań opiekuńczo- wychowawczo-edukacyjnych domu i przedszkola
· wysoki poziom gotowości szkolnej dzieci
· optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
· oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
· przestrzeganie praw dziecka, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną
· uwzględnianie w swoich działaniach potrzeb środowiska społecznego i przyrodniczego poprzez :
-zaznajamianie z kulturą naszego regionu
-upowszechnianie wiedzy o morzu
-pielęgnowanie tradycji morskich

 

MISJA PRZEDSZKOLA


Nasze przedszkole :
· zapewnia dzieciom wszechstronną opiekę, bezwarunkową akceptację oraz bezpieczeństwo
· tworzy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnego potencjału
· kształtuje postawy moralne, tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia oraz wrażliwości na potrzeby innych
· wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, którzy są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
· kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne
· promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym
· stosuje aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania, które gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola
· analizuje i ocenia efekty swojej pracy

 

SPECYFIKĄ PRZEDSZKOLA SĄ:


Oferty edukacyjne, które stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności. Są dostosowane do zainteresowań dzieci i możliwości rodziców.
· psycholog-zajęcia wszechstronnie rozwijające ,,Rusz głową"
· gimnastyka korekcyjna
· język angielski
· karate
· tańce
· zajęcia baletowe
· zajęcia z piłką ,,Przedszkoliada"

 

CELE GŁÓWNE


· wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci
· wdrażanie zasady systematycznych form aktywności ruchowej
· poprawienie jakości organizowania pobytu dzieci na powietrzu
· wspieranie rozwoju emocjonalnego
· zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem
· wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych
· organizowanie sytuacji edukacyjnych stwarzających okazję do aktywizowania różnorodnej i swobodnej działalności twórczej dzieci
· rozbudzanie u dzieci zamiłowania do tradycji regionalnych, poznawania regionu, pielęgnowania tradycji morskich

 

CELE SZCZEGÓŁOWE


· zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci
· planowanie i uatrakcyjnianie zajęć dotyczących aktywności twórczej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik i metod z włączeniem treści o tematyce morskiej
· realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci
· wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
· promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu
· ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
i wychowania dzieci.
· informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
· współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
· promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.
· organizowanie spotkań z ludźmi morza, przedstawicielami zawodów typowo związanych z regionem
· kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru tego, co jest dobre i odrzucania tego, co jest złe i szkodliwe
· dostarczanie dziecku pozytywnych wzorców zachowań

 

METODY PRACY


· pedagogiki zabawy
· aktywizujące: burza mózgów, mapa pojęciowa...
· metody projektu
· Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
· Dobrego Startu wg. M.Bogdanowicz
· kinezjologii Dennisona
· relaksacyjne: masażyki, bajki terapeutyczne

 

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH


Stosowane nagrody:
· pochwała indywidualna
· pochwała przed całą grupą
· pochwała przed rodzicami
· oklaski
· emblematy
· przydział funkcji


Stosowane kary:
· upomnienie ustne
· czasowe odebranie przydzielonej funkcji
· chwilowe odsuniecie dziecka od zabawy
· poinformowanie rodziców o zachowaniu

 

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI


· przeprowadzenie diagnozy wstępnej
· szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
· informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
· półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
· bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnych programów, dokumentowanie wyników obserwacji
· przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy

 

BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PERZEDSZKOLU ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:


· prezentacji dokonań dzieci(występy, wystawy)
· teczek prac i innych dokumentów
· arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
· albumów, kronik
· materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy...)
· rozmów
· umiejętności praktycznych dzieci

 

MODEL ABSOLWENTA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY PARKU

 

JEST SPRAWNY FIZYCZNIE
* jest sprawny ruchowo,
* posiada dobrze rozwiniętą koordynację wzrokowo - ruchową,
* jest sprawny manualnie,
* cechuje go poprawne funkcjonowanie organów zmysłowych,
*jest odporny na zmęczenie i choroby.

 

JEST SPRAWNY UMYSŁOWO
* jest aktywny poznawczo,
* zainteresowany czytaniem i pisaniem,
* posiada zasób doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć,
* orientuje się w najbliższym otoczeniu,
* potrafi słuchać uważnie i ze zrozumieniem,
* wypowiada się swobodnie i zrozumiale dla otoczenia, opowiada, wyraża własne życzenia,
wnioski i oceny, stawia pytania,
* potrafi być odpowiedzialny - rzetelnie wywiązuje się z podejmowanych zadań,
* ma szacunek do swojej pracy i innych,
* zna podstawowe zasady ochrony przyrody.

 

POSIADA GOTOWOŚĆ DO NAUKI PISANIA I CZYTANIA
* potrafi dokonać analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej wyrazów koniecznej w procesie różnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania i odtwarzania,
* rozumie symboliczne znaczenie słów,
* posiada orientację przestrzenną umożliwiającą rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków położenia odwzorowywanych form graficznych,
* posiada rozwinięty słuch fonematyczny,


POSIADA GOTOWOŚĆ DO MATEMATYKI
* rozumie i określa stosunki przestrzenne, czasowe, ilościowe,
* klasyfikuje przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu, koloru,
* dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie swoich indywidualnych możliwości,
* zna i potrafi posługiwać się cyframi i wybranymi znakami matematycznymi.

 

POSIADA GOTOWOŚĆ SPOŁECZNO-EMOCJONALNĄ
* jest w wystarczającym stopniu samodzielny,
* nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z nauczycielem, kolegami,
* podporządkowuje się obowiązującym wymaganiom regulaminów
* jest obowiązkowy, wytrwały, liczy się z opinią innych,
* potrafi panować nad swoimi emocjami,
* potrafi dokonać samooceny, oceny postępowania innych, wie, co jest dobre, co złe
* jest zainteresowany dziełami kultury, wrażliwy na piękno przyrody,
* ma poczucie własnej wartości,

 

POSIADA MOTYWACJĘ DO NAUKI
* posiada wyobrażenie na temat obowiązków wynikających z roli ucznia
* odczuwa satysfakcje z samodzielnego wykonywania zadań oraz z własnych osiągnięć
* wykazuje zainteresowanie i chęć do podjęcia nauki

 

SYSTEM MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI


Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (autoanalizę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
· ankiet
· rozmów z nauczycielami, rodzicami
· hospitacji
· obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
· arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach

Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI


Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
· nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
i wychowania,
· nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
· informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
· rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
· na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

 

 

SPOSOBY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ DZIECKA ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

 

· włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
· szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
· przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
· informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
· Organizowanie warsztatów dla rodziców w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci
· Organizowanie dni otwartych dla rodziców
· tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM


· podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
· współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołami Podstawowymi, Biblioteką, MOKSiR, MOPS, Policją, Strażą Pożarną, Wojskiem, Urzędem Miasta...
· włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut przedszkola

 

Statut przedszkola:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
PRZY PARKU
REDA, UL. ŁĄKOWA 27
TEL/FAX 58-678-31-51

O przedszkolu

W związku z likwidacją Miejskiego Przedszkola nr2 im. J. Tuwima w Redzie ( Uchwała nr VII/92/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 kwietnia 2011r.) od 01 września dzieciom uczęszczającym do przedszkola zapewnia się kontynuację nauczania i wychowania w nowo powstałym przedszkolu niepublicznym. Proszę o zapoznanie się ze STATUTEM  Przedszkola Niepublicznego " Przy Parku" w Redzie, który będzie obowiązywał od 01 września 2011r.

STATUS PRZEDSZKOLA

Proszę jednocześnie rodziców/prawnych opiekunów podpisanie umów do końca czerwca 2011r.

dyr. Regina Klein