Get Adobe Flash player
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA  PRACY  NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA  PRZY PARKU
W REDZIE UL.  ŁĄKOWA 27
PODSTAWA PRAWNA
Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr 168,poz.1324)
Statutu Przedszkola

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Koncepcja pracy jest realizowana w oparciu o:

 

ROCZNY PLAN PRACY (główne zadania opracowane na dany rok):

poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju, celem jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola

 • promowanie działań kształtujących szacunek do każdego człowieka, jego godności osobistej, tolerancję dla inności, sprawiedliwość oraz inne uniwersalne wartości
 • troska o zdrowie dziecka
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • zapewnienie równych szans do korzystania z edukacji elementarnej
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej
 • współpraca z rodzicami
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym
WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole stwarza warunki opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne, które zapewniają:

 • integrację oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych domu i przedszkola
 • stymulowanie rozwoju dzieci w normie rozwojowej i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych zgodnie z ich potencjałem i możliwościami rozwojowymi
 • wysoki poziom gotowości szkolnej dzieci gwarantujący rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej
 • optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
 • oferty edukacyjne stwarzające warunki do rozwijania twórczości ,umiejętności
 • przestrzeganie praw dziecka, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną
 • uwzględnianie w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego
MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole zapewnia:

 • wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości rozwojowych
 • warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji
 • rozwijanie tolerancji i zrozumienia oraz wrażliwości na potrzeby innych  
 • atmosferę bezwarunkowej akceptacji  i bezpieczeństwa dla każdego dziecka
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz poczucia wartości każdego dziecka
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne
 • przestrzega zasad wynikających z konwencji  praw dziecka
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy
SPECYFIKĄ PRZEDSZKOLA SĄ:

Oferty edukacyjne, które stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności. Są dostosowane do zainteresowań dzieci i możliwości rodziców.

 • Psycholog-zajęcia wszechstronnie rozwijające ,,Rusz głową?
 • gimnastyka korekcyjna
 • język angielski
 • karate
 • tańce
 • zajęcia logopedyczne
CELE GŁÓWNE
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem
 • wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych stwarzających okazje do rozwijania umiejętności językowych oraz zainteresowań czytelniczych
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci
 • dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej a także atrakcyjną ofertę edukacyjną
 • realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci
 • wykorzystanie nowatorskich i twórczych metod pracy nauczycieli
 • promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu
 • ścisła współpraca z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci
 • skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka
 • współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi ,organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta
 • promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności
METODY  PRACY
 • pedagogiki zabawy
 • aktywizujące; burza mózgów, mapa pojęciowa
 • metody projektu
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Dobrego Startu według M. Bogdanowicz
 • kinezjologii Dennisona
 • relaksacyjne; masażyki, bajki terapeutyczne   
SYSTEM  MOTYWACJI  DZIECI  DO  NABYWANIA  ZACHOWAŃ  POŻĄDANYCH


Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • oklaski
 • emblematy
 • przydział funkcji


Stosowane kary:

 • upomnienie ustne
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu  
SYSTEM  DIAGNOZOWANIA  OSIĄGNIĘĆ DZIECI
 • przeprowadzenie  diagnozy wstępnej
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnych programów, dokumentowanie wyników obserwacji
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy
BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI  W  PRZEDSZKOLU  ODBYWA  SIĘ  NA PODSTAWIE:
 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
 • teczek   prac i innych dokumentów
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • albumów, kronik
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy)
 • rozmów
SYSTEM MONITOROWANIA OSIĄGNIEĆ NAUCZYCIELI

 Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (autoanalizę) jak również zostają poddani ocenie dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuję się na podstawie:

 • ankiet
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • obserwacji zajęć z dziećmi
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela

 Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się po zakończeniu semestru.

SYSTEM INFORMOWANIA ROEDZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują  rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych,diagnostycznych,innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica
 • na życzenie rodzica, nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka
SPOSOBY  WSPÓŁPRACY  Z  RODZINĄ  DZIECKA
 • przekazywanie  rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka,jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola  
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka
ZASADY  WSPÓŁPRACY  ZE ŚRODOWISKIEM   LOKALNYM
 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej
 • współpraca z Poradnią  psychologiczno-pedagogiczną, szkołami podstawowymi,Biblioteką, MOKSiR, MOPS, Policją, Strażą Pożarną,władzami samorządowymi itp.,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne,konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.


Koncepcja opracowana przez zespół nauczycieli przedszkola.

Statut przedszkola

 

Statut przedszkola:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
PRZY PARKU
REDA, UL. ŁĄKOWA 27
TEL/FAX 58-678-31-51

O przedszkolu

W związku z likwidacją Miejskiego Przedszkola nr2 im. J. Tuwima w Redzie ( Uchwała nr VII/92/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 kwietnia 2011r.) od 01 września dzieciom uczęszczającym do przedszkola zapewnia się kontynuację nauczania i wychowania w nowo powstałym przedszkolu niepublicznym. Proszę o zapoznanie się ze STATUTEM  Przedszkola Niepublicznego " Przy Parku" w Redzie, który będzie obowiązywał od 01 września 2011r.

STATUS PRZEDSZKOLA

Proszę jednocześnie rodziców/prawnych opiekunów podpisanie umów do końca czerwca 2011r.

dyr. Regina Klein


Program

W NASZYM PRZEDSZKOLU PRACUJEMY Z DZIEĆMI

W OPARCIU O PROGRAMY:

 

"KU DZIECKU"

BARBARA BILEWICZ-KUŹNIA, TERESA PARCZEWSKA

 

 

Ideą przewodnią programów jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka, dostrzeganie w dziecku wszystkich jego osiągnięć, wieloaspektowe spojrzenie na dziecko oraz interpretacja jego rozwoju.

Priorytetem staje się odkrywanie różnorodnych, indywidualnych zdolności i zaineresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie naturalnej aktywności i zdolności rozwiązywania problemów.

Praca z wybranymi przez nas programami akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwia zaspakajanie jego aktualnych potrzeb oraz dostosowuje zadania do rozpoznanego poziomu rozwojowego.